Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 (0)35 7909 111

Pracoviská

Vyhlásenie nemocničných lekárnikov - EAHP

Európske vyhlásenia nemocničného lekárenstva 2014

V nasledujúcom texte sú uvedené Európske vyhlásenia nemocničného lekárenstva. Ide o spoločne prijaté vyjadrenia o tom, čo všetko by mali všetky európske zdravotné systémy dosiahnuť v rámci poskytovania služieb nemocničného lekárenstva.

Prípravná fáza trvala 18 mesiacov a počas nej sa pripravili návrhy vyhlásení podľa delfskej metódy (Delphi process). Na konferencii sa zúčastnilo 34 národných organizácií nemocničných lekárnikov združených v EAHP a 34 európskych zdravotníckych organizácií a organizácií pacientov so sídlom v Bruseli.

O konečnom znení a rozsahu pôsobnosti vyhlásení bolo rozhodnuté na Európskom summite nemocničného lekárenstva, ktorý sa konal v Bruseli v máji 2014. O vyhláseniach sa hlasovalo prostredníctvom vážených hlasov asociácií členských krejín EAHP (50%), európskych pacientských organizácií (25%) a združení zastupujúcich lekárov a sestry na európskej úrovni (25%). K potvrdeniu každého bodu vyhlásení bol potrebný 85% súhlas.

Úplné zhrnutie rokovaní na summite a formulácia vyhlásení bolo zverejnené v časopise European Journal of Hospital Pharmacy.

EAHP a jej členské asociácie z jednotlivých štátov teraz vyzývajú k spolupráci reprezentantov zdravotníctva a k naplneniu všetkých bodov Európskych vyhlásení nemocničného lekárenstva v každej europskej krajine.

Časť1: Úvodné vyhlásenia a riadenie

1.1. Hlavným cieľom nemocničnej lekárenskej starostlivosti je optimalizovaťvýsledky liečby pacientov prostredníctvom spolupráce multidisciplinárnych tímov tak, aby sa dosiahlo zodpovedné používanie liekov na všetkých úrovniach.

1.2. Na európskej úrovni by sa mali na základe najlepších dostupných dôkazov vypracovaťa zaviesť do praxe smernice Správnej nemocničnej lekárenskej praxe. Tieto smernice majú obsahovaťaj požiadavky na zodpovedajúce ľudské zdroje a ich ďalšie vzdelávanie, a majú na národnej úrovni pomáhaťv úsilí definovaťuznané štandardy v celom rozsahu a úrovniach nemocničnej lekárenskej starostlivosti.

1.3. Zdravotnícke systémy majú obmedzené zdroje, preto by sa mali využívaťzodpovedne s cieľom optimalizovaťvýsledky liečenia pacientov. Nemocniční lekárnici by mali v spolupráci s ostatnými zainteresovanými stranami vypracovaťkritériá a spôsoby ich vyhodnocovania, ktoré by umožnili stanoviťpriority v činnostiach nemocničnej lekárne.

1.4. Všetky nemocnice by mali maťprístup k nemocničnému lekárnikovi, ktorý by mal byťcelkovo zodpovedný za bezpečné, efektívne a optimálne používanie liekov. Zdravotnícke úrady by mali zabezpečiť, aby každá nemocničná lekáreňbola riadená a kontrolovaná lekárnikom, ktorý má zodpovedajúce pracovné skúsenosti v nemocničnom prostredí a explicitne preukázateľnú spôsobilosťna prácu v nemocničnej lekárni.

1.5. Nemocniční lekárnici by mali spolupracovaťso všetkými príslušnými zúčastnenými stranami na príprave plánov pre zabezpečenie ľudských zdrojov pre celú oblasťčinností nemocničnej leká- renskej praxe. Tieto by mali byťpripravené tak, aby sa nemocniční lekárnici zapojili do kontrolných činností pri všetkých procesoch používania liekov, tak aby vyhoveli zdravotníckym potrebám a prioritám vo verejnom a súkromnom sektore na dosiahnutie optimalizácie v spotrebe liekov a účinnosti liečby pacientov.

1.6. Nemocniční lekárnici by mali riadiťa koordinovaťčinnosti multidisciplinárnych ústredných komisií pre racionálnu farmakoterapiu a liekovú politiku alebo obdobných komisií. Mali by mať príslušné zastúpenie ako riadni členovia týchto komisií, ktorých úlohou by mala byťkontrola a zlepšovanie celkovej stratégie manažmentu liekov.

1.7. Nemocniční lekárnici musia byťzapojení do návrhu, špecifikácie parametrov a hodnotenia Informačných a Komunikačných Technológií (IKT) v rámci procesov, ktoré sa týkajú liekov. To zabezpečí, že lekárenská starostlivosťbude zahrnutá do všeobecného rámca IKT nemocnice spolu s postupmi tzv. elektronického zdravotníctva (eHealth) a mobilnej zdravotnej starostlivosti (mHealth).

Časť2: Výber, obstarávanie a distribúcia

2.1. Nemocniční lekárnici by mali byťzapojení do komplexného procesu obstarávania liekov. Mali by zabezpečiťodôvodnené transparentné procesy obstarávania v súlade s osvedčenými postupmi a národnou legislatívou, ktoré by boli založené na princípoch bezpečnosti, kvality a účinnosti liekov.

2.2. Nemocniční lekárnici by mali riadiťvývoj, monitorovanie, skúmanie a zlepšovanie postupov súvisiacich s používaním liekov a využívaním technológií súvisiacich s liekmi. Zodpovednosťza používanie týchto postupov môže zostaťna ostatných odborníkoch zdravotnej starostlivosti a môže byťrôzna podľa druhu lieku, technológie súvisiacej s liekom, nastavenia zdravotnej starostlivosti a multidisciplinárne tímovo poskytovanej starostlivosti.

2.3. Nemocniční lekárnici by mali koordinovaťvypracovanie, udržiavanie a používanie systému liekového formulára, ktorý môže byťmiestny, regionálny a/ alebo národný. Systém liekového formulára by mal byťprepojený na smernice, protokoly a liečebné postupy vypracované na základe najlepších dostupných dôkazov vrátane výsledkov liečby pacientov a dostupných farmakoekonomických hodnotení.

2.4. Obstarávanie by sa malo robiťpodľa liekového formulára v súlade s dopredu stanovenými pravidlami výberu liekov. Tiež by mal existovaťpevný proces ako zodpovedajúco obstarávaťlieky nezahrnuté do formulára, ak ich použitie je indikované v rámci bezpečnej a efektívnej liečby individuálnych pacientov.

2.5. Každá nemocničná lekáreňby mala maťpripravené krízové plány pre prípady výpadkov v zá- sobovaní liekov, ktoré pravidelne obstaráva.

2.6. Nemocničné lekárne by mali byťzodpovedné za celú logistiku liekov v nemocniciach. To zahŕňa správne skladovanie, prípravu, výdaj, distribúciu a zneškodňovanie všetkých liekov, vrátane liekov slúžiacich na výskum.

2.7. Nemocniční lekárnici by mali byťzapojení do prípravy zásad ohľadne používania liekov prinesených do nemocnice pacientmi.

Časť3: Výroba a príprava liekov

3.1. Pred samotnou výrobou alebo prípravou lieku v lekárni by nemocničný lekárnik mal zistiť, či existuje vhodný komerčne dostupný farmaceutický ekvivalent a ak je to potrebné, prediskutovať dôvody tohto rozhodnutia s príslušnými zainteresovanými stranami.

3.2. Lieky, ktoré si vyžadujú výrobu alebo prípravu, musia byťpripravené v nemocničnej lekárni, alebo zverené na prípravu mimo nemocničnej lekárne jedine v rámci zodpovednosti nemocničného lekárnika.

3.3. Pred začiatkom prípravy lieku v lekárni musí lekárnik vykonaťposúdenie rizík, aby zabezpečil požiadavky na kvalitu podľa správnej lekárenskej praxe. Tieto sa musia zaoberaťaj prevádzkovými priestormi, vybavením, farmaceutickými znalosťami a označovaním.

3.4. Nemocniční lekárnici musia zaručiť, že existuje vhodný systém kontroly a zabezpečovania kvality a dosledovateľnosti liekov pripravovaných a nariedených v lekárni.

3.5. Rizikové lieky by sa mali pripravovaťza vhodných podmienok, tak aby sa minimalizovalo riziko kontaminácie produktu a riziko expozície nemocničného personálu, pacientov a životného prostredia ich škodlivým účinkom.

3.6. Ak sa liek pripravuje alebo narieďuje v priestore pre poskytovanie starostlivosti o pacienta, nemocničný lekárnik by mal schváliťpísomné pracovné postupy, ktoré zabezpečia, že pracovníci, ktorí sú zapojení do týchto postupov boli náležite vyškolení.

Časť4: Služby klinickej farmácie

4.1. Nemocniční lekárnici by mali byťzapojení do všetkých oblastí starostlivosti o pacienta, aby mohli prospektívne ovplyvňovaťspoločné multidisciplinárne terapeutické rozhodovanie; mali by sa plne zúčastňovaťna tomto rozhodovacom procese, vrátane poskytovania poradenstva, realizácie a sledovania zmien v medikácii v spolupráci s pacientmi, s tými, čo sa o nich starajú, aj s ďalšími odborníkmi v zdravotníctve.

4.2. Všetky žiadanky a predpisy by mali byťčo najskôr preskúmané a overené nemocničným lekárnikom. Ak to zdravotný stav dovoľuje, toto overenie by sa malo realizovaťpred vydaním a podaním liekov.

4.3. Nemocniční lekárnici by mali maťprístup k zdravotným záznamom pacienta. Každý klinický zásah farmaceuta by mal byťzaznamenaný v zdravotnom zázname pacienta a analyzovaný kvôli informáciám o intervenciách, ktoré zlepšili kvalitu liečby.

4.4. Všetky lieky, ktoré pacient užíva, by mali byťzaznamenané v zdravotnom zázname pacienta a hneďpri príjme zhodnotené nemocničným lekárnikom. Nemocniční lekárnici by mali posúdiťvhodnosťvšetkých liekov užívaných pacientom, vrátane bylinných a výživových doplnkov.

4.5. Nemocniční lekárnici by mali napomáhaťhladkému priebehu liečby tým, že zabezpečia prenos informácií o liekoch, ktoré pacient užíva, pri každom jeho preklade medzi alebo v rámci jednotlivých zariadení.

4.6. Nemocniční lekárnici, ako neoddeliteľná súčasťcelého tímu starajúceho sa o pacienta, by mali zabezpečiť, aby pacienti a tí, čo sa o nich starajú, boli zrozumiteľne informovaní o možnostiach zdravotnej starostlivosti a najmä o spôsobe užívania liekov.

4.7. Nemocniční lekárnici by mali informovať, vzdelávaťa radiťpacientom, tým, čo sa o nich starajú, aj ostatným odborníkom v zdravotníctve v prípadoch, keďsú lieky používané mimo ich marketingového oprávnenia.

4.8. Služby klinickej farmácie by sa mali neustále vyvíjaťza účelom optimalizácie výsledkov liečby pacienta.

Časť5: Bezpečnosťpacienta a zabezpečovanie kvality

5.1. „Sedem správností“ (správny pacient, správny liek, správna dávka, správny spôsob podania, správny čas, správne informácie a správna dokumentácia) by malo byťvždy splnených pri všetkých činnostiach v nemocnici súvisiacich s liekmi.

5.2. Nemocniční lekárnici by mali zaistiťvývoj vhodných stratégií pre zabezpečenie kvality pri procesoch súvisiacich s používaním liekov, za účelom odhalenia pochybení a identifikácie priorít pre zlepšenie.

5.3. Nemocniční lekárnici by mali zabezpečiť, aby sa nemocnice snažili prehodnocovaťsvoje postupy súvisiace s používaním liekov pomocou externého akreditačného programu hodnotenia kvality a konali na základe týchto posudkov, za účelom zlepšenia kvality a bezpečnosti týchto postupov.

5.4. Nemocniční lekárnici by mali zabezpečiťpodávanie hlásení o nežiaducich účinkoch liekov a pochybení pri podávaní liekov regionálnym alebo národným programom pre dohľad nad liekmi alebo programom pre bezpečnosťpacientov.

5.5. Nemocniční lekárnici by mali pomáhaťznižovaťriziko pochybení pri podávaní liekov pomocou šírenia metód na znižovanie pochybení založených na dôkazoch, vrátane počítačovej podpory rozhodovania.

5.6. Nemocniční lekárnici by mali identifikovaťvysoko rizikové lieky a zabezpečiť, aby sa za účelom zníženia ich rizika zaviedli vhodné postupy pri procesoch ohľadom ich obstarávania, predpisovania, prípravy, výdaja, podávania a monitorovania.

5.7. Nemocniční lekárnici by mali zabezpečiť, že proces podávania liekov je navrhnutý tak, aby sa zamedzilo možnosti prepisovania medzi pôvodným lekárskym predpisom a záznamom o ich podávaní.

5.8. Nemocniční lekárnici by mali zabezpečiť, aby sa do zdravotného záznamu pacienta presne uviedli všetky jeho alergie a ďalšie relevantné informácie týkajúce sa liekov. Tieto informácie by mali byťdostupné a zhodnotené ešte predtým, než sa pacientovi predpíšu a podajú lieky.

5.9. Nemocniční lekárnici by mali zabezpečiť, aby v mieste starostlivosti o pacienta boli k dispozícii informácie o bezpečnom užívaní liekov, vrátane ich prípravy a podávania.

5.10. Nemocniční lekárnici by mali zabezpečiť, že lieky skladované v rámci nemocnice sú balené a označované tak, že ich je možné ľahko identifikovať, ostanú neporušené až do doby tesne pred ich použitím a umožnia ich správne podávanie.

5.11. Nemocniční lekárnici by mali podporovaťa implementovaťsystémy, ktoré by umožnili dosledovanie všetkých liekov vydaných z lekárne.

Časť6: Vzdelávanie a výskum

6.1. Pregraduálny študijný plán farmaceutov by mal obsahovaťaj skúsenosti s praxou v nemocničnej lekárni. Úlohy všetkých pracovníkov v nemocničných zariadeniach, vrátane nemocničných lekárnikov by mali byťintegrované do študijných plánov ostatných odborníkov v zdravotníctve.

6.2. Všetci, ktorí sú zapojení do procesov súvisiacich s používaním liekov by mali byťschopní preukázaťsvoje schopnosti v rámci svojho pracovného zaradenia. Nemocniční lekárnici by mali, z dôvodu zabezpečenia naplnenia štandardov Správnej lekárenskej praxe, participovaťna príprave Celoeurópskej koncepcie spôsobilosti.

6.3. Celoeurópska koncepcia spôsobilosti je pre počiatočné postgraduálne vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti nemocničného lekárenstva nevyhnutná aj s posúdením individuálnej spôsobilosti. Zároveňby sa nemocniční lekárnici mali počas celej svojej kariéry sústavne zapájaťdo patričných vzdelávacích aktivít.

6.4. Nemocniční lekárnici by mali byťaktívne zapájaní do výskumu a mali by publikovaťzistené výsledky najmä čo sa týka nemocničnej lekárenskej praxe. Výskumné metódy by mali byťsúčasťou pregraduálnych a postgraduálnych vzdelávacích programov pre nemocničných lekárnikov. 6.5. Nemocniční lekárnici by mali byťaktívne zapájaní do klinického skúšania liekov.

LITERATÚRA 1. The European Summit on Hospital Pharmacy: The consensus statements of hospital pharmacists, healthcare professionals and patients. Eur J Hosp Pharm 2014;21:255-300

Ďalšie informácie nájdete na stránke EAHP kliknutím na tento odkaz.

späť na úvodnú stránku oddelení