Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 (0)35 7909 111

Nemocnica

Kvalita v nemocnici

V rámci zlepšenia kvality prebiehajú v nemocnici pravidelné audity zamerané predovšetkým na rizikové činnosti, ako je manipulácia s liečivými prípravkami, vedenie zdravotnej dokumentácie, dodržiavanie hygienických postupov  z dôvodu prevencie prenosov nemocničných nákaz.

V nemocnici je zavedený účinný proces sledovania nežiaducich udalostí. Zamestnanci sú vedení k možnosti informovať pacientov o výskyte rizika, ktoré môže viesť k poškodeniu pacienta, alebo ohrozenia a sú motivovaní k ich preventívnym nahlasovaniam. Výskyt nežiaducich udalostí je pravidelne analyzovaný, sledujú sa dlhodobé trendy. Zvyšovanie bezpečia je dlhodobým cieľom a patrí medzi prioritnú činnosť managementu a vedúcich zamestnancov zdravotníckeho zariadenia.

V Nemocnici AGEL Komárno s.r.o. sa dlhodobo  venujeme sledovaniu rizikových oblastí. Jednou z nich sú pády pacientov a vznik dekubitov počas  pobytu v nemocnici. So zistenými údajmi pracujeme tak, aby sme mohli zlepšovať starostlivosť o pacientov a zaistili pacientom bezpečnejšie prostredie. Pri zlepšovaní a zavedení  zmien reagujeme na novinky z praxe založené na dôkazoch a nových trendoch v prevencii. Pri starostlivosti o pacienta je dôležitá tímová spolupráca (lekár, sestra, fyzioterapeut, nutriční terapeut a ďalší pracovníci) ale taktiež spolupráca s nezdravotníckymi profesiami. Identifikovateľným rizikám sa snažíme predchádzať pravidelným školením personálu. Všetci zamestnanci sú školení v deň nástupu do pracovného pomeru vždy o BOZP, správne postupy hygieny rúk  a kvality. Tieto školenia absolvujú zamestnanci nemocnice taktiež periodicky.

Pád pacienta

V zdravotníckom zariadení je  pád pacienta ovplyvnený mnohými faktormi – prostredím nemocnice  napr.

  • bezpečným vytieraním podlahy - označením mokrej podlahy stojanom,
  • správnym používaním pomôcok – francúzske barle, chodítka, vozíky,
  • liekmi, ktoré pacient užíva (napr. lieky ku korekcii vysokého krvného tlaku, na podporu močení, lieky na ukľudnenie),
  • vekom a zmyslovým hendikepom, a tým do akej miery je pacient pohyblivý a sebestačný.

K posúdeniu rizika pádu pacienta ako preventívne opatrenie používame hodnotiacu škálu. Hodnotenie sa vykonáva vždy pri prijatí na hospitalizáciu a ďalej  vždy pri zmene stavu pacienta.  Podľa výsledkov sa vykonávajú preventívne opatrenia. Ak napriek preventívnym opatreniam dôjde k pádu, hlási sa ako nežiaduca udalosť, ktorú následne analyzujeme (príčiny vzniku) a vykonávame nápravné opatrenia. V zdravotníckom zariadení sa pravidelne uskutočňujú školenia zamerané na prevenciu pádov.  

Preležaniny (dekubity) 

Preležaninami označujeme akékoľvek lokalizované poškodenie kože a podkožného tkaniva spôsobené následkom tlaku, trenia.  Preležaniny sa hodnotia podľa rôznych špecifických kritérií. Na zisťovanie rizika vzniku dekubitu sa používa hodnotiaca škála. Hodnotenie  rizika vzniku sa vykonáva vždy pri prijme na hospitalizáciu a ďalej vždy pri zmene stavu pacienta. Na základe zhodnotenia rizík sa vykonávajú preventívne opatrenia u pacienta. Vznik preležaniny je tak isto ako pád - ovplyvnený  mnohými faktormi. Sledujeme všetky preležaniny vzniknuté v  našej nemocnici a analyzujeme príčiny ich  vzniku. Na základe zistených analýz sa vykonávajú ďalšie opatrenia. Aj napriek vykonaným preventívnym opatreniam nie je možné úplne zabrániť vzniku preležanín. Zdravotník, ktorý je školený v oblasti starostlivosti o chronické rany, medzi ktoré patria aj preležaniny, vykonáva hodnotenie rany  a nastavenie liečby s cieľom zaistiť maximálnu úroveň hodnotenia a efektívnu liečbu pomocou moderných metód hojenia a najnovších moderných materiálov. Liečba je vždy individuálna s prihliadnutím k aktuálnemu zdravotnému stavu pacienta.

Prevencia prenosu nemocničných nákaz

Zdravotnícki zamestnanci sú pravidelne školení v postupoch vykonávania správnej hygieny rúk. Pacienti majú k dispozícii dezinfekčný prípravok k vykonaniu  dezinfekcie rúk. V zdravotníckych zariadeniach prebiehajú pravidelne hygienické  audity. Podľa  výsledkov auditov sú následne prijaté opatrenia zamerané na zníženie výskytu nemocničných nákaz. Súčasťou týchto opatrení je aj edukačná činnosť zameraná na zvýšenie informovanosti pacientov (napr. ktorí majú zavedený venózny katéter  alebo ktorí sú infikovaní špecifickou baktériou, ...)