Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 (0)35 7909 111

Pacienti a návštevy

Nemocničný poriadok

Nemocničný poriadok

Vážení pacienti a rodinní príslušníci,

Vítame vás v našom zdravotníckom zariadení a ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili. Zmyslom našej práce je poskytovať kvalitnú zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť odborne, svedomito s ohľadom napomáhať vám k uzdraveniu v maximálnej možnej miere. K úspešnému priebehu liečby môžete prispieť aj vy svojou trpezlivosťou, ústretovosťou a spoluprácou so zdravotníckym personálom a rešpektovaním pravidiel v tomto Nemocničnom poriadku.

1. Všeobecné informácie pre pacienta pri prijatí

 • Prezlečte sa do osobného, domáceho oblečenia na spanie a oddych.
 • Osobné veci si odložte do skrine na izbe alebo Vám ich uložíme do šatne na oddelení.
 • Potraviny si môžete uložiť do určenej chladničky, označte ich svojim menom. Za ich stratu však nezodpovedáme. V chladničke nemôžte uchovávať varenú stravu a potraviny po záruke.
 • K dispozícii máte signalizačné zariadenie, ktoré môžete použiť v prípade potreby na privolanie zdravotníckeho personálu.
 • Prijímajúci lekár Vás oboznámi s liečebným plánom, možnosťami a rizikami zvolených postupov, prípadne s diétnym režimom.
 • V prípade, ak máte diétne obmedzenia, resp. pripomienky na stravu, kontaktujte prosím vedúcu sestru, ktorá Vám zabezpečí konzultáciu s nutričným terapeutom a následne individuálnu stravu.
 • Informácie o zdravotnom stave podáva primár oddelenia alebo ošetrujúci lekár.
 • V celom areáli zdravotníckeho zariadenia je zakázané fajčiť, piť alkoholické nápoje a užívať návykové látky. Porušenie tohto zákazu bude považované za hrubé porušenie liečebného režimu.
 • Predmety na izbách tvoriace inventár neničte svojim nevhodným zaobchádzaním.
 • Pokiaľ máte so sebou väčší obnos peňazí a hodnotné veci, naše zdravotnícke zariadenie nezodpovedá za ich prípadnú stratu, avšak v prípade potreby Vám ponúkame možnosť uloženia cenností v trezore na oddelení. Informácie Vám poskytne službukonajúci personál.
 • Pri hospitalizácii v nadštandardnej izbe podpisujete inventár zverených predmetov a platbu za izbu. Za stratu alebo poškodenie zverených predmetov zodpovedáte a ste povinný uhradiť prípadné škody.
 • Pri potrebe vystavenia potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti (PN) informujte vedúcu sestru, manažérku dennej zmeny alebo referenta pre zdravotnú dokumentáciu.

2. Povinnosti pacienta

 • Dodržiavajte liečebný režim.
 • Spolupracujte pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
 • Riaďte sa pokynmi zdravotníckeho personálu.
 • Od príjmu až po vyšetrenie lekárom sa zdržiavajte na mieste, ktoré Vám určí personál oddelenia.
 • Dodržiavajte základnú osobnú hygienu. Ak to Váš stav vyžaduje, bude vám poskytnutá pomoc pri výkone aktivít denného života (osobná hygiena, príjem stravy, pohyb, ...) personálom.  
 • Udržiavajte čistotu a poriadok na nočných stolíkoch, izbách a ostatných priestoroch.
 • Počas vizity sa zdržujte na izbe až do jej ukončenia.
 • Po podaní infúzií a injekcií zotrvajte na lôžku podľa pokynov zdravotníckeho personálu.
 • Dodržujte denný režim oddelenia.
 • Vzdialiť sa z oddelenia je povolené len v areáli nemocnice a so súhlasom lekára/sestry.
 • Opustiť areál nemocnice je zakázané.
 • V záujme dodržiavania liečebného režimu vás žiadame, aby ste nerušili ostatných pacientov hlučným správaním. Upozornite na nevyhnutnosť dodržiavania ticha aj vašich návštevníkov. Nočný kľud je po 22.00 hod. po tomto čase používajte iba nočné svetlo.

3. Kultúrne a náboženské potreby pacienta

4. Informácie pre návštevy

 • Návštevy na oddelení sú povolené denne. Nemocnica si vyhradzuje právo na zmenu návštevných hodín. Pri vážnych stavoch po dohode s primárom, ošetrujúcim lekárom v dohodnutý čas.
 • Vstup deťom do 15 rokov na oddelenie je zakázaný, výnimočne je povolený iba v sprievode rodičov a so súhlasom primára oddelenia alebo službukonajúceho lekára.
 • Informácie o zdravotnom stave pacienta sa telefonicky neposkytujú, podáva ich lekár iba osobne.
 • Na oddelenie je zakázané nosiť predmety ohrozujúce zdravie a bezpečnosť pacienta.
 • Prosíme, nenoste pacientom väčší obnos peňazí a cenné veci (šperky).
 • Povinnosť rešpektovať Nemocničný poriadok a hygienicko-epidemiologický režim oddelenia platí aj pre návštevy.
 • Ste povinní rešpektovať usmernenia riaditeľa (napr. zákaz návštev počas karanté

5. Prepustenie pacienta z ústavnej starostlivosti

Po vykonaní potrebných vyšetrení, po zlepšení zdravotného stavu, po odznení akútnej fázy ochorenia je pacient prepustený do domácej ambulantnej starostlivosti. Je potrebné:

 • Odovzdať všetky zapožičané predmety.
 • Ak máte cennosti uložené v trezore, požiadajte o ich vydanie.
 • Pri prepustení obdržíte prepúšťaciu lekársku a ošetrovateľskú správu (v ojedinelých prípadoch je správa zasielaná obvodnému lekárovi do 3 pracovných dní).
 • Skontrolujte si, či máte zdravotný záznam, preukaz poistenca, nespotrebované lieky (ak ste ich poskytli pri príjme).
 • Hláste sa u svojho všeobecného lekára do 3 dní.
 • Lieky doporučené na užívanie po ukončení hospitalizácie Vám budú poskytnuté formou e-receptu alebo receptu v tlačenej forme, prípadne sú vydané na 3 dni do rúk pacientovi (zákonnému zástupcovi, príbuznému alebo vodičovi sanitky).
 • Ošetrujúci lekár a sestra Vás poučia o ďalšom postupe liečby a životospráve.
 • Úhrady za služby spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zmysle platných právnych predpisov sú v zmysle platného cenníka spoločnosti Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. (uverejnené na webovej stránke a oddeleniach).

6. Hodnotenie spokojnosti

Na oddelení je k dispozícii „Dotazník spokojnosti“. Dotazník je k dispozícii aj elektronicky (viete si ho stiahnuť načítaním QR-kódu oddelenia). Môžete nám vyjadriť svoje postrehy a pripomienky s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou, službami a správaním sa zdravotníckeho personálu. Dotazník je anonymný.

 

OSLOVUJTE, PROSÍM PERSONÁL KEDYKOĽVEK NIEČO POTREBUJETE!

Je dôležité, aby mal personál informácie o tom, ktoré činnosti nezvládate sami (z hľadiska pohybu, osobnej hygieny, jedla, vstávania, používania toalety, obliekania sa a pod.). Upozorňujte na svoje obmedzenia, zvyky, potreby, aby personál počítal s tým, že potrebujete jeho pomoc.

Počas hospitalizácie Vám prajeme príjemný pobyt a veríme, že

s Vašou pomocou a porozumením Vám zabezpečíme

kvalitnú zdravotnú starostlivosť.

 

 

vedenie Nemocnice AGEL Komárno s.r.o.