Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Oddelenie neurológie

Návštevné hodiny:
Pondelok až Nedeľa: od 14.00 do 16.00 hod.


 

Neurologické oddelenie je základným článkom v systéme viacstupňovej starostlivosti o pacientov s neurologickými ochoreniami. Poskytuje komplexnú diagnosticko-terapeutickú, ako aj následnú starostlivosť o pacientov s náhlymi cievnymi mozgovými príhodami, s ochoreniami záchvatovými, neurodegeneratívnymi, neurometabolickými, neuromuskulárnymi, demyelinizačnými, zápalovými, nádorovými ako aj vertebrogénnymi.

Naše oddelenie poskytuje ambulantnú činnosť – pre dospelých aj deti. Okrem tejto činnosti poskytuje aj konzultácie ostatným oddeleniam – detské, interné, chirurgické, onkologické, gynekologické.

Oddelenie participuje na práci národného registra NCMP od roku 2009.

Naše oddelenie je súčasťou iniciatívy Angels. Angels iniciatíva vznikla v roku 2016, s víziou zabezpečiť pre všetkých pacientov v Európe rovnakú a kvalitnú úroveň liečby mozgových infarktov, vybudovaním globálnej siete dostupných iktových centier a optimalizovať kvalitu liečby vo všetkých existujúcich strediskách na liečbu cievnych mozgových príhod.


Funkčne a organizačne sa neurologické oddelenie rozdeľuje na:

Diagnosticko liečebné oddelenie

Tvorí základnú jednotku pri poskytovaní ústavnej starostlivosti pacientom s neurologickými ochoreniami, nevyžadujúcimi intenzívnu starostlivosť. Oddelenie disponuje 32 posteľami, z toho je 6 dvojposteľových nadštandardných, 6 trojposteľových štandardných izieb, súčasťou oddelenia sú aj dve jednoposteľové apartmány s materiálnym vybavením hotelového typu.  . JIS disponuje  3 postelami vyčlenené pre poskytovanie intenzívnej starostlivosti. Rozsah diagnosticko-liečebnej starostlivosti oddelenia je daný aj dostupnosťou elektrofyziologikého laboratória s prístrojovým vybavením, radiodiagnostického pracoviska v areáli nemocnice .

Jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS)

Zabezbečuje rýchlu diagnostiku, intenzívnu liečbu a ošetrovateľskú starostlivosť pacientom s akútnymi, život ohrozujúcimi stavmi, ktoré sú podmienené ochorením centrálneho alebo periférneho nervového systému. Intenzívna jednotka disponuje kompletným materiálno-technickým a personálnym vybavením, v počte troch monitorovacích lôžok a jedného lôžka v prípade potreby izolácie pacienta. Na základe Odborného usmernenia MZ SR pre starostlivosť o pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou v hyperakútnom štádiu, s účinnosťou od 1.5.2008, zvažujeme u každého pacienta s novovzniknutým mozgovým infarktom systémovú intravenóznu trombolýzu podľa indikácii schválených pri registrácii daného trombolytika rtPA. Percentuálny počet pacientov s akútnym mozgovým infarktom, ktorým je podaná trombolýza celosvetovo nepresahuje 20-30%. V roku 2019 sme na neurologickom oddelení  v Komárne hospitalizovali 285 pacientov s náhlymi cievnymi mozgovými príhodami, z toho 252 pacientov malo akútny mozgový infarkt. Život a kvalitu života zachraňujúcu liečbu vnútrožilovou trombolýzou v hyperakútnom štádiu akútneho mozgového infarktu sme poskytli 129 pacientom. Môžeme sa pochváliť  51,2 % rekanalizáciou, čo je nadštandard oproti celoeurópskemu priemeru.

Od privezenia pacienta cez bránu nemocnice posádkou ZZS, cez vyšetrenie na CT pracovisku do podania lieku je zabezpečený naozaj nadštandardne skrátený časový limit na 10 minút, v raritných prípadoch 7 minút v závislosti od rôznych premenných. Na porovnanie doterajšie štatistiky hovorili o čase 30 minút, ktoré mohli znamenať rozdiel medzi plnohodnotným a invalidným životom.

Počet hospitalizácií na oddelení a JIS je priemerne 1500 za rok, priemerná doba hospitalizácie je 5,65 dňa.


Lokalizácia

Neurologické oddelenie sa nachádza v areáli nemocnice v novom pavilóne "I" internistických disciplín na 2 poschodí. Súčasťou oddelenia je príjmová ambulancia pre dospelých pacientov a ambulantný stacionár na prízemí v novej budove. JIS je umiestnená na 1 poschodí v spoločných priestoroch s internou JIS s možnosťou medziodborovej spolupráce priamo na mieste  . Elektrofyziologické laboratórium , neurologická ambulancia a detská neurologická ambulancia sa nachádza pavilóne J na prvom poschodí.


Špeciálne vyšetrenia a nadštandardné služby

Na našom oddelení poskytujeme moderné diagnostické a liečebné postupy pri cievnych, autoimunitných, degeneratívnych, záchvatových, vertebrogénnych, psychických ochoreniach. Diagnostika a liečba závažných ochorení ako sú akútne mozgové infarkty, mozgové krvácania, alebo autoimunitné ochorenia typu Guillain Barré a Myasténia gravis s rizikom ohrozenia životných funkcií prebieha v spoločnej interno- neurologickej jednotke intenzívnej starostlivosti, s komplexným materiálne technickým a personálnym zabezpečením.  Ako neurologické oddelenie suplujeme zaniknuté infekčné oddelenie pri diagnostike neuroinfekcií a ich možných výskytov vzhľadom na polohu mesta - mesto ležiace na vodnom toku.

 

Neurologické oddelenie Nemocnice AGEL Komárno s.r.o. opätovne obhájilo za rok 2020 diamantovú plaketu ANGELS AWARDS . Cenu udeľuje European Stroke Organization za prístup v liečbe cievnych mozgových príhod (CMP). Najväčšiu zásluhu na ocenení má celý tím Neurologického oddelenia vrátane jednotky intenzívnej starostlivosti komárňanskej nemocnice, ktorý je roky mimoriadne úspešný v liečbe CMP.

V roku 2020 komárňanská nemocnica liečila 343 pacientov s cievnou mozgovou príhodou, z toho 299 pacientov s akútnym mozgovým infarktom a 124 pacientom bola poskytnutá rekanalizačná liečba intravenóznou trombolýzou . Ide o  život zachraňujúce zákroky pri náhlej (CMP). Podaním špeciálnej látky sa dosiahne rozpustenie nebezpečnej krvnej zrazeniny. Tým sa eliminujú fatálne, resp. veľmi ťažké trvalé následky. ,,Náš tím sa môže pochváliť dlhoročnou skúsenosťou s touto liečbou mozgových infarktov a aj vysokou úspešnosťou,“  prezrádza podstatu úspechu primárka Neurologického oddelenia. Podľa nej je však rovnako  dôležitým pre úspešnú liečbu CMP nielen lekár, ale aj samotný pacient. ,,Musí na sebe rozpoznať príznaky akútneho mozgového infarktu a čo najskôr zavolať 112 alebo 155 a nechať sa priviesť do nemocnice najlepšie záchranným tímom, ktorý v extrémne krátkom čase vykoná komplexné vyšetrenie, získa pre neurológa cenné informácie a urýchli významne celý diagnostický a liečebný proces“ vysvetľuje MUDr. E. Hanáčková

 

 


Elektrofyziologické laboratórium

EMG (elektromyografia)

 • elektromyografická diagnostika (meranie elektrickej aktivity kostrového svalstva) ochorení nervového systému u ambulantných a hospitalizovaných pacientov,
 • ochorenia periférneho nervového systému, ochorenia svalov, nerovosvalového prevodu, niektoré poruchy centrálneho nervového systému.

EEG (elektroencefalografia)

 • elektroencefalografická diagnostika (meranie mozgových elektrických potenciálov) ochorení nervového systému u hospitalizovaných aj ambulantných pacientov, dospelých aj detí,
 • diagnostika záchvatových ochorení,
 • diagnostika iných ložiskových a difúznych porúch mozgu,
 • zhodnocuje a popisuje elektorencefalografické záznamy,
 • záznamy pri natívnej (prirodzenej) registrácii, po provokáciách, po hyperventilácii a fotostimulácii a po spánkovej deprivácii (po nedostatku spánku).

EP (evokované potenciály)

 • diagnostika neurologických ochorení pomocou evokovaných potenciálov (elektrofyziologické funkčné testy nervového systému),
 • diagnostika porúch vedenia somatosenzitívnymi dráhami - somatosenzorické evokované potenciály (SSEP) pri stimulácii nervus medianus, ulnaris, tibialis posterior, fibularis,
 • funkčné testy zrakovej a sluchovej dráhy (zrakové evokované potenciály- VEP, sluchové evokované potenciály- BAEP).

Prístrojové vybavenie

 • elektroencefalograf,
 • elektromyograf,
 • prístroj za účelom realizácie VEP, BAEP, SSEP.

História

Neurológia sa ako samostatný odbor v rámci komárňanskej nemocnice rozvinula najmä po II. svetovej vojne. Vyčlenením sa z internej medicíny spočiatku ako neuropsychiatria, neskôr ako samostatný odbor poskytovala vždy široký rozsah služieb. Vznik samostatného oddelenia s 25 lôžkami sa datuje na rok 1952. Prvé roky boli modifikované samotnou profilizáciou odboru v rámci medicíny s prelínaním psychiatricko–ortopedicko–reumatologicko-rehabilitačnej problematiky. O najväčší rozmach neurológie sa zaslúžil primár MUDr. Pavol Viola, ktorý pôsobil v nemocnici v rokoch 1962 až 1999. V súčasnosti, od roku 2006 je primárom oddelenia MUDr. Eva Hanáčková