Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Oddelenie neurológie

Návštevné hodiny:
Pondelok až Nedeľa: od 14.00 do 16.00 hod.


 

Neurologické oddelenie je základným článkom v systéme viacstupňovej starostlivosti o pacientov s neurologickými ochoreniami. Poskytuje komplexnú diagnosticko-terapeutickú, ako aj následnú starostlivosť o pacientov s náhlymi cievnymi mozgovými príhodami, s ochoreniami záchvatovými, neurodegeneratívnymi, neurometabolickými, neuromuskulárnymi, demyelinizačnými, zápalovými, nádorovými ako aj vertebrogénnymi.

Naše oddelenie poskytuje ambulantnú činnosť – pre dospelých aj deti. Okrem tejto činnosti poskytuje aj konzultácie ostatným oddeleniam – detské, interné, chirurgické, onkologické, gynekologické.

Oddelenie participuje na práci národného registra NCMP od roku 2009.

Naše oddelenie je súčasťou iniciatívy Angels. Angels iniciatíva vznikla v roku 2016, s víziou zabezpečiť pre všetkých pacientov v Európe rovnakú a kvalitnú úroveň liečby mozgových infarktov, vybudovaním globálnej siete dostupných iktových centier a optimalizovať kvalitu liečby vo všetkých existujúcich strediskách na liečbu cievnych mozgových príhod.


Funkčne a organizačne sa neurologické oddelenie rozdeľuje na:

Diagnosticko liečebné oddelenie

Tvorí základnú jednotku pri poskytovaní ústavnej starostlivosti pacientom s neurologickými ochoreniami, nevyžadujúcimi intenzívnu starostlivosť. Oddelenie disponuje 32 posteľami, z toho je 6 dvojposteľových nadštandardných, 6 trojposteľových štandardných izieb, súčasťou oddelenia sú aj dve jednoposteľové apartmány s materiálnym vybavením hotelového typu.  . JIS disponuje  3 postelami vyčlenené pre poskytovanie intenzívnej starostlivosti. Rozsah diagnosticko-liečebnej starostlivosti oddelenia je daný aj dostupnosťou elektrofyziologikého laboratória s prístrojovým vybavením, radiodiagnostického pracoviska v areáli nemocnice .

Jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS)

Zabezbečuje rýchlu diagnostiku, intenzívnu liečbu a ošetrovateľskú starostlivosť pacientom s akútnymi, život ohrozujúcimi stavmi, ktoré sú podmienené ochorením centrálneho alebo periférneho nervového systému. Intenzívna jednotka disponuje kompletným materiálno-technickým a personálnym vybavením, v počte troch monitorovacích lôžok a jedného lôžka v prípade potreby izolácie pacienta. Na základe Odborného usmernenia MZ SR pre starostlivosť o pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou v hyperakútnom štádiu, s účinnosťou od 1.5.2008, zvažujeme u každého pacienta s novovzniknutým mozgovým infarktom systémovú intravenóznu trombolýzu podľa indikácii schválených pri registrácii daného trombolytika rtPA. Percentuálny počet pacientov s akútnym mozgovým infarktom, ktorým je podaná trombolýza celosvetovo nepresahuje 20-30%. V roku 2019 sme na neurologickom oddelení  v Komárne hospitalizovali 285 pacientov s náhlymi cievnymi mozgovými príhodami, z toho 252 pacientov malo akútny mozgový infarkt. Život a kvalitu života zachraňujúcu liečbu vnútrožilovou trombolýzou v hyperakútnom štádiu akútneho mozgového infarktu sme poskytli 129 pacientom. Môžeme sa pochváliť  51,2 % rekanalizáciou, čo je nadštandard oproti celoeurópskemu priemeru.

Od privezenia pacienta cez bránu nemocnice posádkou ZZS, cez vyšetrenie na CT pracovisku do podania lieku je zabezpečený naozaj nadštandardne skrátený časový limit na 10 minút, v raritných prípadoch 7 minút v závislosti od rôznych premenných. Na porovnanie doterajšie štatistiky hovorili o čase 30 minút, ktoré mohli znamenať rozdiel medzi plnohodnotným a invalidným životom.

Počet hospitalizácií na oddelení a JISje priemerne 1500 za rok, priemerná doba hospitalizácie je 5,65 dňa.


Lokalizácia

Neurologické oddelenie sa nachádza v areáli nemocnice v novom pavilóne "I" internistických disciplín na 2 poschodí. Súčasťou oddelenia je príjmová ambulancia pre dospelých pacientov a ambulantný stacionár na prízemí v novej budove. JIS je umiestnená na 1 poschodí v spoločných priestoroch s internou JIS s možnosťou medziodborovej spolupráce priamo na mieste  . Elektrofyziologické laboratórium , neurologická ambulancia a detská neurologická ambulancia sa nachádza pavilóne J na prvom poschodí.


Špeciálne vyšetrenia a nadštandardné služby

Na našom oddelení poskytujeme moderné liečebné postupy pri vertebrogénnych, záchvatových a cievnych ochoreniach.Ako neurologické oddelenie suplujeme zaniknuté infekčné oddelenie pri diagnostike neuroinfekcií a ich možných výskytov vzhľadom na polohu mesta - mesto ležiace na vodnom toku.


Elektrofyziologické laboratórium

EMG (elektromyografia)

 • elektromyografická diagnostika (meranie elektrickej aktivity kostrového svalstva) ochorení nervového systému u ambulantných a hospitalizovaných pacientov,
 • ochorenia periférneho nervového systému, ochorenia svalov, nerovosvalového prevodu, niektoré poruchy centrálneho nervového systému.

EEG (elektroencefalografia)

 • elektroencefalografická diagnostika (meranie mozgových elektrických potenciálov) ochorení nervového systému u hospitalizovaných aj ambulantných pacientov, dospelých aj detí,
 • diagnostika záchvatových ochorení,
 • diagnostika iných ložiskových a difúznych porúch mozgu,
 • zhodnocuje a popisuje elektorencefalografické záznamy,
 • záznamy pri natívnej (prirodzenej) registrácii, po provokáciách, po hyperventilácii a fotostimulácii a po spánkovej deprivácii (po nedostatku spánku).

EP (evokované potenciály)

 • diagnostika neurologických ochorení pomocou evokovaných potenciálov (elektrofyziologické funkčné testy nervového systému),
 • diagnostika porúch vedenia somatosenzitívnymi dráhami - somatosenzorické evokované potenciály (SSEP) pri stimulácii nervus medianus, ulnaris, tibialis posterior, fibularis,
 • funkčné testy zrakovej a sluchovej dráhy (zrakové evokované potenciály- VEP, sluchové evokované potenciály- BAEP).

Prístrojové vybavenie

 • elektroencefalograf,
 • elektromyograf,
 • prístroj za účelom realizácie VEP, BAEP, SSEP.

História

Neurológia sa ako samostatný odbor v rámci komárňanskej nemocnice rozvinula najmä po II. svetovej vojne. Vyčlenením sa z internej medicíny spočiatku ako neuropsychiatria, neskôr ako samostatný odbor poskytovala vždy široký rozsah služieb. Vznik samostatného oddelenia s 25 lôžkami sa datuje na rok 1952. Prvé roky boli modifikované samotnou profilizáciou odboru v rámci medicíny s prelínaním psychiatricko–ortopedicko–reumatologicko-rehabilitačnej problematiky. O najväčší rozmach neurológie sa zaslúžil primár MUDr. Pavol Viola, ktorý pôsobil v nemocnici v rokoch 1962 až 1999. V súčasnosti, od roku 2006 je primárom oddelenia MUDr. Eva Hanáčková

Neurologické oddelenie je základným článkom v systéme viacstupňovej starostlivosti o pacientov s neurologickými ochoreniami. Poskytuje komplexnú diagnosticko-terapeutickú, ako aj následnú starostlivosť o pacientov s náhlymi cievnymi mozgovými príhodami, s ochoreniami záchvatovými, neurodegeneratívnymi, neurometabolickými, neuromuskulárnymi, demyelinizačnými, zápalovými, nádorovými ako aj vertebrogénnymi.

Naše oddelenie poskytuje ambulantnú činnosť – pre dospelých. Okrem tejto činnosti poskytuje aj konzultácie ostatným oddeleniam – detské, interné, chirurgické, onkologické, gynekologické.

Oddelenie participuje na práci národného registra NCMP od roku 2009.