Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 (0)35 7909 111

Pracoviská

Oddelenie neurológie

Návštevné hodiny:
Pondelok až Nedeľa: od 14.00 do 15.00 hod.


 

Oznam:

Informácie o pacientovi poskytuje lekár oddelenia osobe, ktorú určil pacient od 14:00 hod. - 15:00 hod. na tel. č. 035/7909 218 alebo na tel.č. 035/7909 316.

Neurologické oddelenie je základným článkom v systéme viacstupňovej starostlivosti o pacientov s neurologickými ochoreniami. Poskytuje komplexnú diagnosticko-terapeutickú, ako aj následnú starostlivosť o pacientov s náhlymi cievnymi mozgovými príhodami, s ochoreniami záchvatovými, neurodegeneratívnymi, neurometabolickými, neuromuskulárnymi, demyelinizačnými, zápalovými, nádorovými ako aj vertebrogénnymi.

Naše oddelenie poskytuje ambulantnú činnosť – pre dospelých aj deti. Okrem tejto činnosti poskytuje aj konzultácie ostatným oddeleniam – detské, interné, OAIM, chirurgické, onkologické, gynekologické.

Oddelenie participuje na práci národného registra NCMP od roku 2009.

Naše oddelenie je súčasťou iniciatívy Angels. Angels iniciatíva vznikla v roku 2016, s víziou zabezpečiť pre všetkých pacientov v Európe rovnakú a kvalitnú úroveň liečby mozgových infarktov, vybudovaním globálnej siete dostupných iktových centier a optimalizovať kvalitu liečby vo všetkých existujúcich strediskách na liečbu cievnych mozgových príhod.


Funkčne a organizačne sa neurologické oddelenie rozdeľuje na:

Diagnosticko liečebné oddelenie

Tvorí základnú jednotku pri poskytovaní ústavnej starostlivosti pacientom s neurologickými ochoreniami, nevyžadujúcimi intenzívnu starostlivosť. Oddelenie disponuje 32 posteľami, z toho je 6 dvojposteľových nadštandardných, 6 trojposteľových štandardných izieb, súčasťou oddelenia sú aj dve jednoposteľové apartmány s materiálnym vybavením hotelového typu. JIS disponuje  3 posteľami vyčlenené pre poskytovanie intenzívnej starostlivosti. Rozsah diagnosticko-liečebnej starostlivosti oddelenia je daný aj dostupnosťou elektrofyziologikého laboratória s prístrojovým vybavením, radiodiagnostického pracoviska v areáli nemocnice .

 


Lokalizácia

Neurologické oddelenie sa nachádza v areáli nemocnice v novom pavilóne "I" internistických disciplín na 2 poschodí. Súčasťou oddelenia je príjmová ambulancia pre dospelých pacientov a ambulantný infúzny stacionár na prízemí v novej budove. JIS je umiestnená na 1 poschodí v spoločných priestoroch s internou JIS s možnosťou medziodborovej spolupráce priamo na mieste. Elektrofyziologické laboratórium sa nachádza na prízemí pavilóne "I". Neurologická ambulancia a detská neurologická ambulancia sa nachádza pavilóne Urgentného príjmu v časti magnetickej rezonancie. .


Špeciálne vyšetrenia a nadštandardné služby

Na našom oddelení poskytujeme moderné diagnostické a liečebné postupy pri cievnych, autoimunitných, degeneratívnych, záchvatových, vertebrogénnych, psychických ochoreniach. Diagnostika a liečba závažných ochorení ako sú akútne mozgové infarkty, mozgové krvácania, alebo autoimunitné ochorenia typu Guillain Barré a Myasténia gravis s rizikom ohrozenia životných funkcií prebieha v spoločnej interno- neurologickej jednotke intenzívnej starostlivosti, s komplexným materiálne technickým a personálnym zabezpečením.  Ako neurologické oddelenie suplujeme zaniknuté infekčné oddelenie pri diagnostike neuroinfekcií a ich možných výskytov vzhľadom na polohu mesta - mesto ležiace na vodnom toku.

Špeciálne vyšetrenia a nadštandardné služby

Ambulancia pre neuromuskulárne ochorenia                                 

Ambulancia  pediatrickej neurológie

Ambulancia neuroonkologických ochorení

Ambulancia pre diagnostiku a liečbu spasticity

Ambulancia pre estrapyramídové ochorenia

Ambulancia pre záchvatové ochorenia

Ambulnacia bolesti hlavy

Ambulancia  pediatrickej neurológie

Ambulancia neuroonkologických ochorení

Ambulancia pre demyelinizačné ochorenia, sclerosis multiplex

Ambulancia cievnych mozgových ochorení

Elektrofyziologická ambulancia : EEG, EMG, EP

Špecializované diagnostické a terapeutické výkony

Ultrazvukové Doppler vyšetrenie extrakraniálnych prívodných mozgových ciev

Liečba bolesti mini invazívnymi metódami

 • Periradikulárna liečba (PRT) koreňových bolestí na CT simulátore
 • Kaudálne blokády miechových koreňov

Vyšetrovanie a liečba spasticity

Na ambulancii pre spasticitu pomáhame pacientom zvládnuť nadmerné stuhnutie svalov na končatinách, ktoré vznikajú pri viacerých ochoreniach miechy a mozgu – takýmito ťažkosťami trpí 40% pacientov po mozgovom infarkte a krvácaní, asi tretina pacientov so sklerózou multiplex a taktiež mnohí pacienti po operácii mozgových nádorov alebo po úrazoch miechy a mozgu. Tieto ťažkosti pacientov do menšej či väčšej miery sťažujú bežné denné aktivity a v ťažkých prípadoch sú pacienti plne odkázaní na pomoc druhej osoby. Tento typ liečby nie je bežný a to už vôbec nie v našich končinách a pracoviská, ktoré sa tomu na Slovensku adekvátne venujú, sa dajú zrátať na prstoch jednej ruky. Naši lekári a fyzioterapeuti, ktorí sa problematike venujú, absolvovali viaceré kurzy na európskej úrovni v Prahe a neustále sa ďalej vzdelávajú.

Podstatou liečby je správne rozpoznanie problematických svalov, ktoré sa uskutočňuje pomocou podrobného vyšetrenia chôdze (v prípade dolnej končatiny) a škály napodobňujúcej bežné denné aktivity (v prípade hornej končatiny), po ktorých nasleduje dôkladné premeranie rozsahov pohybov. Prvé vyšetrenie je dlhšie (orientačne 30-45 minút v závislosti od rozsahu), nasledujúce vyšetrenia už prebiehajú rýchlejšie a kontroluje sa efekt liečby.

Liečba pozostáva v aplikácii injekcii pod USG (ultrazvukovou) kontrolou, čo zaisťuje presné podanie injekcie do žiadúceho svalu. Tieto injekcie na prechodnú dobu (cca 3 mesiace) uvoľnia stuhnuté svaly a umožnia pacientovi po našej inštrukcii správnu rehabilitáciu, t.j. uvoľňovať stuhnuté svaly (anglicky „stretching“) a zároveň posilňovať iné svaly, ktoré sú naopak slabé a nie sú schopné správne fungovať pri iných príliš stuhnutých svaloch. Úspech liečby závisí rovnakou mierou na lekárovi aj pacientovi, injekcie ani rehabilitácia sama o sebe na liečbu nestačia – injekcie uvoľnia svaly, ale problém nevyriešia, naopak adekvátna rehabilitácia častokrát nie je možná, nakoľko sú svaly príliš stuhnuté. Z toho vypláva, že na dostatočný efekt je nutná ich spoluúčinnosť, čo treba mať na pamäti.

Ambulancia pre extrapyramídové ochorenia

Na ambulancii pre tkzv. “extrapyramídové ochorenia” sa zaoberáme liečbou viacerých ochorení, z ktorých najznámejším je Parkinsonova choroba, ale patria sem aj mnohé verejnosti málo známe príbuzné ochorenia, častokrát s veľmi podobným obrazom. Napriek tomu, že sa na Parkinsonovu chorobu väčšinou myslí ako na ochorenie staršieho veku, od začiatku tohto tisícročia sa výskyt tohto ochorenia výrazne zvyšuje a postihuje už často aj ľudí v produktívnom veku, a to už aj po 40. roku života. V liečbe týchto ochorení volíme vždy individuálny prístup, nakoľko každý pacient je iný a jeho stav si môže vyžadovať neustále vylaďovanie dávok liekov, prípadne iných doporučení. Hoci sa väčšinou jedná o nevyliečiteľné ochorenia, dôležité je správne nastavenie liečby, nakoľko v takom prípade je u mnohých pacientov možné príznaky potláčať po dobu mnohých rokov.

Ambulancia pre demyelinizačné ochorenia

Skleróza multiplex je ochorenie nervového systému pri čom dochádza k postupnému odbúravaniu ´izolácie´ našich nervov a tým k ich postupnému poškodzovaniu. Poškodenie je sprostredkované naším vlastním imunitným systémom, toto nazývame autoimunita. Je to celoživotné ochorenie ktoré sa nedá vyliečiť ale správne nastavenou terapiou sa dá aktivitu ochorenia plne potlačiť.

Prejavy sú rôznorodé, môžu postihnúť všetky časti tela. Medzi najčastejšie prvé prejavy patria náhle vzniklé, a viac než 24 hodín trvajúce, tŕpnutie alebo mravčenie končatín, strata sily v končatinách alebo hmlisté videnie.

Diagnostika sa opiera o 2 základné modality – likvorologické vyšetrenie a zobrazenie mozgu a miechy magnetickou rezonanciou, ďalej ako vedľajšie sérologické vyšetrenie. Likvor sa získava lumbálnou punkciou, sleduje sa v ňom hladina tzv. oligoklonálných pásov. Magnetická rezonancia nám zobrazuje presné miesta poškodenia mozgu.

Skleróza multiplex je liečiteľné ale nevyliečiteľné ochorenie. Pacienti sú v celoživotnom sledovaní SM centier kde sa nastavuje terapia ktorá aktivitu ochorenia potlačuje a tým aj spomaľuje jeho progresívny charakter. Jednoznačná prevencia ochorenia neexistuje.Skleróza multiplex v prípade včasnej diagnostiky a dobre spolupráce medzi pacientom a lekárom patrí medzi výborne kontrolovateľné ochorenia, pričom terapeutické možnosti sú ohromne široké.Očakávame schválenie Centra pre sclerosis multiplex v našej nemocnici, aby sme po komplexnej diagnostike mohli ponúknuť pacientovi liečbu „šitú na mieru“.

Periradikulárna terapia (PRT)

PRT je bezpečná a účinná metóda liečby koreňových syndrómov najmä z driekovej oblasti chrbtice . Realizujeme ju  aj v Nemocnici Agel Komárno a tým ponúkame pacientom nové možnosti liečby. Prvý úspešní pacienti boli takto liečení 24.06.2022 a postupne pribúdajú ďalší.

Periradikulárna terapia (PRT) je minimálne invazívna metóda zameraná na liečbu koreňových syndrómov spôsobených útlakom nervového koreňa rôznymi patologickými procesmi.  Radikulárna bolesť, teda bolesť spôsobená dráždením miechových nervových koreňov, je najčastejšie vyvolaná útlakom koreňov v spinálnom kanáli. Tento útlak môžu spôsobovať rôzne stavy ako napríklad degeneratívnym procesom zmenená a posunutá medzistavcová platnička, foraminálna stenóza, stenóza spinálneho kanála alebo pooperačná fibróza v epidurálnom priestore a podobne.

PRT je jednou z možností liečby bolestivých vertebrogénnych ochorení.  Je to moderná a bezpečná metóda. Aplikuje sa pri nej do blízkosti nervového koreňa injekčne protizápalový liek a lokálne anestetikum.  Využíva sa pri tom počítačová tomografia (CT) na navigáciu ihly do presného miesta v blízkosti zvoleného nervového koreňa alebo do oblasti kĺbneho spojenia stavcov.  Následne sa aplikuje liečebná zmes. Po aplikácii sa ihla z tela vytiahne a výkon je ukončený. Výkon pri nekomplikovanom priebehu trvá pol hodinu. Naše skúsenosti sú zatiaľ veľmi dobré, 90% pacientov uvádzalo veľmi dobrý efekt liečby. Predstavuje to alternatívu aj pre pacientov, ktorí odmietajú neurochirurgický výkon, prípadne je tento výkon z nejakého dôvodu kontraindikovaný. Treba však dodať,  že nie pri každom stave spôsobujúcom útlak miechového koreňa a bolestí driekovej oblasti chrbtice s jej vyžarovaním do dolnej končatiny, je možné realizovať PRT. Kontraindikácie sú napríklad uvoľnený sekvester, malígne ochorenie, akútne alebo chronické zápalové ochorenie, poruchy zrážanlivosti krvi a podobne.

Liečba PRT sa v našej nemocnici vykonáva v onkologickom centre  na pracovisku CT simulátora. Tento CT prístroj slúži primárne na získavanie CT snímkov  pre výpočet ožarovacích plánov na liečbu onkologických pacientov lineárnym urýchľovačom. Výhodou CT simulátora oproti bežnému CT prístroju je využitie virtuálnej simulácie, ktorá sa používa na lokalizáciu nádorov a  označenie vstupných ožarovacích polí pomocou laserového systému na tele pacienta. Tento postup požívame aj pri PRT. Rádiologický technik  dokáže takto na CT snímkach  nasimulovať pozíciu ihly, miesto vpichu a uhol, pod ktorým lekár zavádza bezpečne ihlu k miestu podania liečebnej látky. Pomocou virtuálnej simulácie rádiologický technik nasvieti laserovým systémom presný bod vpichu ihly na tele pacienta a určí uhol, pod ktorým má byť ihla zavedená. Týmto odpadá zavádzanie röntgen

kontrastných markerov na tele pacienta a ručné meranie miesta vpichu ihly. Výhodou je väčšia presnosť, efektivita, časová nenáročnosť a v neposlednom rade  menšia radiačná záťaž pacienta

V komárňanskej nemocnici sú vyhradené konzultačné hodiny ohľadne PRT, kde po vyšetrení pacienta a preštudovaní dokumentácie lekár neurológ rozhodne, či je daný pacient vhodný kandidát na PRT.


Neurologické oddelenie Nemocnice AGEL Komárno s.r.o. opäť triumfovalo. Aj za rok 2022 získalo najvyššie ocenenie od ESO a to Diamantový status ANGELS AWARDS . Cenu udeľuje European Stroke Organization za prístup v liečbe cievnych mozgových príhod (CMP). Najväčšiu zásluhu na ocenení má celý tím Neurologického oddelenia vrátane jednotky intenzívnej starostlivosti komárňanskej nemocnice, ktorý je roky mimoriadne úspešný v liečbe CMP.

Ocenenie tento rok osobne prevzal na 9.th European Stroke Organisation Conference v Mníhcove dňa 24.5.2023 jeden z najmladších kolegov v tíme, ktoý sa ako všetci významou mierou angažuje v diagnostike a liečbe CMP.

Úspech je výsledkom skvelo vybudované systému tak v samotnej nemocnici-neurológov a ošetrovateľského personálu na JIS a oddelení, laborantov, rádiológov ako aj v rámci spolupráce s partnermi, predovšetkým so záchranármi. V roku 2022 sme na neurol.oddelení hospitalizovali 291 pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou, z otho 242 tvorili pacienti s akútnym mozgovým infarkom, 17 pacienti mali prechodný ischemický atak a 32 pacientov utrpelo mozgové krvácanie. Z celkového počtu 242 pacientov, bola liečba systémovou trombolýzou aplikovaná až 114 paciento, teda percento trombolyzovanosti bolo až 47,1%, čo vysoko presahuje celosvetový priemer. Túto kvalitu života zachraňujúcu liečbu sme aplikovali do 20 minút od vstupu cez bránu nemocniceaž u 49,1% pacientov, priemerný čas do podania liečby bol 23 minút. U 95 % pacientov s CMP se realizovali test dysfácie ako prevencia aspirácie a zápalových komplikácii. Až 95,7% pacientov opustilo naše oddelenie s nastavenou farmakologickou liečbou v zmysle sekundárnej prevencie mozgového infarktu. Opätovné získanie najvyššieho ocenenia je pre celý tím obrovskou motivácioum vďakou za každodennú prácu za posledné roky aj v ťažkých podmienkach covidu. Je skvelé pracovať vo vzájomnej dôvere, s kvalitnou, rýchlou a efektívnou zdravotnou starostlivosťou poskytovanou pacientovi s využitím najmodernejších poznatkov

V prípade, že pacient, alebo jeho okolie zistí, že pacient má príznaky mozgového infarktu, je najdôležitejšie bezodkladne kontaktovať krajské operačné stredisko 155 alebo 112. Prednemocničná starostlivosť o pacienta s mozgovým infarktom je jedna z najdôležitejších častí reťazca prežitia s dobrým koncom. Záchranári po vyšetrení pacienta na adrese kontaktujú neurológa v nemocnici  a spustí sa reťazová reakcia v rýchlych, presne stanovených krokoch, ktorej cieľom je zachrániť pacienta. Neurológ je záchranármi informovaný o stave pacienta a všetkých podrobnostiach jeho doterajších ochorení, užívaných liekoch, aktuálnom stave vitálnych funkcií, čaká na príchod pacienta spolu s rádiológom na CT pracovisku s cieľom minimalizovať časové straty do jeho liečby. Ak ide  o mozgový infarkt , ide naozaj o sekundy, pretože cieva zablokovaná krvnou zrazeninou spôsobí ťažké, nezvratné poškodenie mozgu. Neliečený pacient stráca cca 1,9 neurónov každú minútu v ischemickej oblasti. Preto každá minúta do podania trombolýzy je taká dôležitá. V prípade uzáveru veľkých ciev pacienta po aplikácii trombolýzy transportujeme bezodkladne k intervenčnému rádiológovi za účelom mechanického odstránenia zrazeniny z cievy do FN Trnava.

Počet hospitalizácií na oddelení a JIS je priemerne 1500 za rok, priemerná doba hospitalizácie je 5,65 dňa.


 

Elektrofyziologické laboratórium

EMG (elektromyografia)

 • elektromyografická diagnostika (meranie elektrickej aktivity kostrového svalstva) ochorení nervového systému u ambulantných a hospitalizovaných pacientov,
 • ochorenia periférneho nervového systému, ochorenia svalov, nerovosvalového prevodu, niektoré poruchy centrálneho nervového systému.

EEG (elektroencefalografia)

 • elektroencefalografická diagnostika (meranie mozgových elektrických potenciálov) ochorení nervového systému u hospitalizovaných aj ambulantných pacientov, dospelých aj detí,
 • diagnostika záchvatových ochorení,
 • diagnostika iných ložiskových a difúznych porúch mozgu,
 • zhodnocuje a popisuje elektorencefalografické záznamy,
 • záznamy pri natívnej (prirodzenej) registrácii, po provokáciách, po hyperventilácii a fotostimulácii a po spánkovej deprivácii (po nedostatku spánku).

EP (evokované potenciály)

 • diagnostika neurologických ochorení pomocou evokovaných potenciálov (elektrofyziologické funkčné testy nervového systému),
 • diagnostika porúch vedenia somatosenzitívnymi dráhami - somatosenzorické evokované potenciály (SSEP) pri stimulácii nervus medianus, ulnaris, tibialis posterior, fibularis,
 • funkčné testy zrakovej a sluchovej dráhy (zrakové evokované potenciály- VEP, sluchové evokované potenciály- BAEP).

Prístrojové vybavenie

 • elektroencefalograf v elektrofyziologickom laboratóriu a na JIS neurológie
 • elektromyograf v elektrofyziologickom laboratóriu a na neurologickom oddelení
 • prístroj za účelom realizácie VEP, BAEP, SSEP v elektrofyziologickom laboratóriu..

História

Neurológia sa ako samostatný odbor v rámci komárňanskej nemocnice rozvinula najmä po II. svetovej vojne. Vyčlenením sa z internej medicíny spočiatku ako neuropsychiatria, neskôr ako samostatný odbor poskytovala vždy široký rozsah služieb. Vznik samostatného oddelenia s 25 lôžkami sa datuje na rok 1952. Prvé roky boli modifikované samotnou profilizáciou odboru v rámci medicíny s prelínaním psychiatricko–ortopedicko–reumatologicko-rehabilitačnej problematiky. O najväčší rozmach neurológie sa zaslúžil primár MUDr. Pavol Viola, ktorý pôsobil v nemocnici v rokoch 1962 až 1999. V súčasnosti, od roku 2006 je primárom oddelenia MUDr. Eva Hanáčková