Logo

Vy a Vaše zdravie Sme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Oddelenie neurológie

Návštevné hodiny:
Pondelok až Nedeľa: od 14.00 do 16.00 hod.


 

Neurologické oddelenie je základným článkom v systéme viacstupňovej starostlivosti o pacientov s neurologickými ochoreniami. Poskytuje komplexnú diagnosticko-terapeutickú, ako aj následnú starostlivosť o pacientov s náhlymi cievnymi mozgovými príhodami, s ochoreniami záchvatovými, neurodegeneratívnymi, neurometabolickými, neuromuskulárnymi, demyelinizačnými, zápalovými, nádorovými ako aj vertebrogénnymi.

Naše oddelenie poskytuje ambulantnú činnosť – pre dospelých aj deti. Okrem tejto činnosti poskytuje aj konzultácie ostatným oddeleniam – detské, interné, chirurgické, onkologické, gynekologické.

Oddelenie participuje na práci národného registra NCMP od roku 2009.


Funkčne a organizačne sa neurologické oddelenie rozdeľuje na:

Diagnosticko liečebné oddelenie

Tvorí základnú jednotku pri poskytovaní ústavnej starostlivosti pacientom s neurologickými ochoreniami, nevyžadujúcimi intenzívnu starostlivosť. Oddelenie disponuje 30 posteľami. JIS disponuje  3 postelami vyčlenené pre poskytovanie intenzívnej starostlivosti. Súčasťou oddelenia je nadštandardná 2-lôžková izba. Rozsah diagnosticko-liečebnej starostlivosti oddelenia je daný aj dostupnosťou elektrofyziologikého laboratória s prístrojovým vybavením, radiodiagnostického pracoviska v areáli nemocnice a pracoviska MRI v Nových Zámkoch.

Jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS)

Zabezbečuje rýchlu diagnostiku, intenzívnu liečbu a ošetrovateľskú starostlivosť pacientom s akútnymi, život ohrozujúcimi stavmi, ktoré sú podmienené ochorením centrálneho alebo periférneho nervového systému. Intenzívna jednotka disponuje kompletným materiálno-technickým a personálnym vybavením, v počte troch monitorovacích lôžok. Na základe Odborného usmernenia MZ SR pre starostlivosť o pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou v hyperakútnom štádiu, s účinnosťou od 1.5.2008, zvažujeme u každého pacienta s novovzniknutým mozgovým infarktom systémovú intravenóznu trombolýzu podľa indikácii schválených pri registrácii daného trombolytika rtPA. Ide o jedinú účinnú rekanalizačnú liečbu akútnych mozgových infarktov v SR. Počet takto odliečených pacientov máme 138 pacientov v roku 2017.

Počet hospitalizácií je priemerne 1700 za rok, priemerná doba hospitalizácie je 7,2 dňa.


Lokalizácia

Neurologické oddelenie sa nachádza v areáli nemocnice v budove infekčného pavilónu na 1.poschodí. Súčasťou oddelenia je príjmová ambulancia pre dospelých pacientov. Elektrofyziologické laboratórium , neurologická ambulancia a detská neurologická ambulancia sa nachádza pavilóne J na prvom poschodí.


Špeciálne vyšetrenia a nadštandardné služby

Na našom oddelení poskytujeme moderné liečebné postupy, napr. systémovú intravenóznu trombolýzu pri akútnych mozgových infarktoch. Túto liečbu aplikujeme od mája 2008. Odvtedy sme týmto spôsobom liečili vyše 200 pacientov. V tejto oblasti úzko spolupracujeme s Neurologickou Klinikou FN Nitra,Trnava, Bratislava.

Ako neurologické oddelenie suplujeme zaniknuté infekčné oddelenie pri diagnostike neuroinfekcií a ich možných výskytov vzhľadom na polohu mesta - mesto ležiace na vodnom toku.


Elektrofyziologické laboratórium

EMG (elektromyografia)

 • elektromyografická diagnostika (meranie elektrickej aktivity kostrového svalstva) ochorení nervového systému u ambulantných a hospitalizovaných pacientov,
 • ochorenia periférneho nervového systému, ochorenia svalov, nerovosvalového prevodu, niektoré poruchy centrálneho nervového systému.

EEG (elektroencefalografia)

 • elektroencefalografická diagnostika (meranie mozgových elektrických potenciálov) ochorení nervového systému u hospitalizovaných aj ambulantných pacientov, dospelých aj detí,
 • diagnostika záchvatových ochorení,
 • diagnostika iných ložiskových a difúznych porúch mozgu,
 • zhodnocuje a popisuje elektorencefalografické záznamy,
 • záznamy pri natívnej (prirodzenej) registrácii, po provokáciách, po hyperventilácii a fotostimulácii a po spánkovej deprivácii (po nedostatku spánku).

EP (evokované potenciály)

 • diagnostika neurologických ochorení pomocou evokovaných potenciálov (elektrofyziologické funkčné testy nervového systému),
 • diagnostika porúch vedenia somatosenzitívnymi dráhami - somatosenzorické evokované potenciály (SSEP) pri stimulácii nervus medianus, ulnaris, tibialis posterior, fibularis,
 • funkčné testy zrakovej a sluchovej dráhy (zrakové evokované potenciály- VEP, sluchové evokované potenciály- BAEP).

Prístrojové vybavenie

 • elektroencefalograf,
 • elektromyograf,
 • prístroj za účelom realizácie VEP, BAEP, SSEP.

História

Neurológia sa ako samostatný odbor v rámci komárňanskej nemocnice rozvinula najmä po II. svetovej vojne. Vyčlenením sa z internej medicíny spočiatku ako neuropsychiatria, neskôr ako samostatný odbor poskytovala vždy široký rozsah služieb. Vznik samostatného oddelenia s 25 lôžkami sa datuje na rok 1952. Prvé roky boli modifikované samotnou profilizáciou odboru v rámci medicíny s prelínaním psychiatricko–ortopedicko–reumatologicko-rehabilitačnej problematiky. O najväčší rozmach neurológie sa zaslúžil primár MUDr. Pavol Viola, ktorý pôsobil v nemocnici v rokoch 1962 až 1999. V súčasnosti, od roku 2006 je primárom oddelenia MUDr. Eva Hanáčková

Neurologické oddelenie je základným článkom v systéme viacstupňovej starostlivosti o pacientov s neurologickými ochoreniami. Poskytuje komplexnú diagnosticko-terapeutickú, ako aj následnú starostlivosť o pacientov s náhlymi cievnymi mozgovými príhodami, s ochoreniami záchvatovými, neurodegeneratívnymi, neurometabolickými, neuromuskulárnymi, demyelinizačnými, zápalovými, nádorovými ako aj vertebrogénnymi.

Naše oddelenie poskytuje ambulantnú činnosť – pre dospelých. Okrem tejto činnosti poskytuje aj konzultácie ostatným oddeleniam – detské, interné, chirurgické, onkologické, gynekologické.

Oddelenie participuje na práci národného registra NCMP od roku 2009.