Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pacienti a návštevy

Práva pacientov

 1. Pacient má právo na ohľaduplnú, odbornú zdravotnú starostlivosť, vykonávanú so zreteľom na jeho ľudskú dôstojnosť. Nijaký pacient nesmie byť diskriminovaný pre svoju chorobu, vek, pohlavie, rasu, náboženskú príslušnosť alebo majetkové pomery.
 2. Pacient má právo dostať od lekára jemu zrozumiteľnú a taktne vyslovenú informáciu týkajúcu sa jeho ochorenia, diagnostických a liečebných postupov a prognózy. Ak nemožno podať tieto informácie pacientovi, treba ich poskytnúť zákonnému zástupcovi alebo najbližším príbuzným pacienta. Pacient má právo poznať meno ošetrujúceho lekára a ďalších zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa podieľajú na jeho liečbe a ošetrení.
 3. Pacient má právo dostať od lekára informácie potrebné na to, aby mohol pred začatím diagnostického či terapeutického postupu dať informovaný súhlas a byť oboznámený o tom, čo pre neho vyplýva z odmietnutia podpísania informovaného súhlasu. Okrem akútneho ohrozenia má právo na náležitú informáciu o rizikách, ktoré sú spojené s uvedeným postupom, ako aj o alternatívnych postupoch, ak existujú. Výnimkou sú stavy vymedzené zákonom.
 4. Pacient má právo odmietnuť diagnostické a liečebné výkony v rozsahu, má právo byť informovaný o zdravotných následkoch tohto odmietnutia.
 5. Pacient má právo na súkromie. Rozhovor o chorobe, konzultácia, vyšetrovanie a liečba majú byť dôverné. Podobne sa aj všetky správy a záznamy o zdravotnej starostlivosti pacienta považujú za dôverný materiál. Pacient má právo rozhodnúť, kto má byť informovaný o jeho zdravotnom stave.
 6. Pacient má právo na súkromie primerané jeho zdravotnému stavu (priestorovo aj organizačne). Ak je potrebné premiestniť pacienta do iného zariadenia, musí byť o tom vopred informovaný.
 7. Pacient má právo byť informovaný o klinických skúškach v danom zariadení, právo na odbornú radu týkajúcu sa týchto skúšok, ako aj právo odmietnuť účasť na nich.
 8. Pacient má právo na plynulosť a kontinuitu zdravotníckej starostlivosti. Má právo poznať časový rozvrh diagnostických a liečebných výkonov. Zdravotnícke zariadenie pacientovi po ukončení hospitalizácie odporučí ďalšiu zdravotnú starostlivosť. Pacient a jeho najbližší príbuzní majú byť včas upovedomení o zamýšľanom prepustení.
 9. Pacient v lôžkovom zdravotníckom zariadení má právo na uspokojenie náboženských a duchovných potrieb.
 10. Deti majú právo byť umiestnené oddelene od dospelých. Zdravotnícki pracovníci majú byť vyškolení na vykonávanie starostlivosti o deti a maloletých.
 11. Pacient má právo stýkať sa podľa potreby s príbuznými, priateľmi alebo inými osobami, ak tomu nebránia závažné dôvody. Zároveň má právo na podmienky, zaručujúce súkromie. Pacient má právo menovať osoby, ktorým sa má podať správa o zhoršení jeho zdravotného stavu, a ktorým má byť v prípade terminálneho štádia jeho ochorenia umožnený prístup k nemu v priebehu 24 hodín.
 12. Pacient má právo na zmiernenie utrpenia a bolesti v súlade so súčasným stavom medicínskeho poznania a zásadami ľudskosti. Má právo na humánnu terminálnu opateru a dôstojné umieranie, ako aj na pietne zaobchádzanie s jeho mŕtvym telom.
 13. Liečba psychicky chorých je možná len s ich súhlasom (po písomnom potvrdení), alebo po rozhodnutí súdu. Výnimkou sú stavy vymedzené zákonom.
 14. Pacient má právo podávať podnety či sťažnosti. V prípade nedodržania svojich práv sa môže obrátiť na námestníka pre zdravotnú starostlivosť, námestníčku pre ošetrovateľstvo, riaditeľa nemocnice, príp.riaditeľa n.o.
 15. Pacient má právo preveriť si rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti cez príslušnú pobočku zdravotnej poisťovne.